Так, на“Экватары” цудоўнае надвор’е!

     Прывітанне, шаноўныя сябры! Вы завіталі на сайт літатарурнага клуба “Экватар”, які вядзе творчую працу ў Мінску на працягу больш, як шасці гадоў. За гэты час сябрамі клуба сталі дзесяткі аўтараў: як тых, хто толькі спрабуе на вастрыню сваё творчае пяро, так і тых, хто мае ўжо і літаратурнае джала. Але асноўная частка нашых аўтараў – гэта пісьменнікі і паэты, якім шлях у літаратуру не даецца лёгка, чыя спадчына небагатая і каго не ведаюць вялікія тысячы чытачоў. Аднак гэта не значыць, што творы нашых аўтараў не заслугоўваюць пэўнай увагі, што нашы творцы пішуць нецікавыя рэчы, што ў іх няма высокіх і шчырых думак. Наадварот, ёсць і сапраўдная шчырасць, і магія лірычнага настрою, і чысціня мар, і добры лтаратурны густ.
     Канешне, да высокіх узораў класікі нашым аўтарам яшчэ далёка, але яны ўсе развіваюцца, вучацца, імкнуцца знайсці свой стыль і свайго чытача. Пра гэта сведчаць публікацыі нашага альманаху “Літатаратурны экватар”, які выдаецца ў клубе амаль з самага пачатку яго існавання. Шэф-рэдактар альманаху Інга Вінарская, прафесійная паэтка і перакладчыца, аддае шмат сіл і энергіі, каб альманах выходзіў літаратурна насычаным, багатым на ўспрыманне новых твораў аўтараў, па-мастацку добра аздобленым. Можна канстатаваць, што ў альманаху “Літаратурны экватар” друкуюцца самыя лепшыя творы сяброў нашага клуба, адбор ідзе сур’ёзны, рэдактура твораў знаходзіцца на ўзроўні самых патрабавальных выданняў. І гэтыя творы, шаноўныя сябры, вы можаце прачытаць. Варта адзначыць, што пад рэдакцыяй Інгі Вінарскай выйшаў шэраг кніг сяброў літаратурнага клуба “Экватар”, а гэта змястоўныя кнігі паэзіі, прозы, дакументальныя кнігі, і ўсе яны – таксама частака працы нашага клуба. Выхад кожнай кнігі суправаджаецца прэзентацыямі, інфармацыю пра якія мы таксама размяшчаем на старонках сайта.
     Сённня чытач жыве, і даволі прывабна, на прасторах інтэрнету, таму і ўзнікла ідэя стварэння гэтага сайту, а надежыць яна нашаму сябру, прафесійнаму паэту Яўгену Вермуту. Аднойчы на пасежджанні нашага клуба ён агучыў мне сваю прапанову, што трэба нашаму клубу займець свой уласны сайт. І я, не разважаючы, падтрымаў гэтую думку, бо многія нашыя паэты і празаікі даўно размяшчаюць свае рэчы на розных форумах і сайтах. Наш сайт створаны дзеля таго, каб мы ўсе разам маглі быць на адной пляцоўцы, як пад час правядзення паседжанняў ці выступаў, і гэта вельмі добра. Шчыры дзякуй Яўгену і ягоным памагатым за зробленую працу, бо сайт клуба ўжо даволі насычаны і мае дасканалы прафесійны ўзровень.
     Ствараўся сайт паступова і праз некаторы час даказаў сваю жыццяздольнасць і прывабнасць. Цяпер ад нашых аўтараў патрабуецца дастаткова ясна і разумна размяшчаць свае творы добрай якасці, каб было чым здзівіць свет. На нашым сайце мы прапануем цэлую гаму інфармацыйных і творчых старонак, дзе пра кожнага аўтара можна даведацца болей, дзе ёсць усе магчымасці прааналізаваць творы і пакінуць свае ўражанні. Паколькі нашыя аўтары пішуць на беларускай і рускай мовах, то і аудыторыя сайта вельмі шырокая. Адчуваючы адказнасць, у першую чаргу, за развіццё нацыянальнай беларускай літаратуры, мы будзем імкнуцца развіваць сваю родную мову, літаратуру, папулярызаваць яе болей і шырэй, каб людзі разумелі, што Беларусь мае сваю свабодную літаратуру, што краіна жыве і як творчы арганізм таксама, што ў яе ёсць свой высокі дух і непаўторны інтэлект. Бо нярэдка літаратары, паэты і пісьменнікі з’яўляюцца носьбітамі тых ідэй і думак, што вядуць наперад грамадства – да прагрэсу і лепшай долі. Творы сяброў клуба павінны спрыяць таму, каб і ў нашай краіне творцы і ўвесь народ маглі б “людзьмі звацца”, як пісаў некалі наш сусветна вядомы класік Янка Купала. Гэта мара, але добрая і высокая мара, і мы павінны да яе ісці.
     У дадатак трэба адзначыць, што літаратурны клуб “Экватар” перш за ўсё грунтуецца на прынцапах дэмакратызма, дзе кожнаму аўтару прадастаўлена права выбіраць мову напісання сваіх твораў: рускамоўныя творы знаходзяцца на той жа паралелі, што і беларускамоўныя. Бо для кожнага сябра “экватарца” важна пісаць праўдзіва, максімальна набліжана да рэальнасці быцця і вельмі шчыра. Таму, шаноўныя сябры, вы маеце ўнікальную магчымасць вынырнуць на той паралелі творчага працэсу, дзе існуе поўная павага да кожнага аўтара і такая ж павага да кожнага чытача. Са свайго боку, мы просім быць талерантнымі да нашых аўтараў, бо крыўда і сваркі да добрага не вядуць.
     Напрыканцы хацеў бы пажадаць і нашым аўтарам, і чытачам добрых уражанняў ад наведвання нашага сайта, каб кожны з нас атрымліваў эстэтычную асалоду, выхоўваючы добры мастацкі густ, і меў права выбару, яснага і якаснага выбару сапраўдных твораў. Поспехаў і ўдачы ўсім!

Кіраўнік літаратурнага клуба “Экватар”
Вячаслаў Корбут

 

Да, на «Экваторе» чудесная погода!

     Приветствую вас, уважаемые друзья! Вы заглянули на сайт литературного клуба «Экватор», который ведет творческую работу в Минске на протяжении уже более шести лет. За это время членами клуба стали десятки авторов: как тех, кто только пробует на остроту свое творческое перо, так и тех, у кого уже есть и литературное жало. Но основная часть наших авторов – это поэты и писатели, которым дорога в литературу не дается легко, чье творческое наследие небогатое и кого не знают многие тысячи читателей. Однако это не значит, что произведения наших авторов не заслуживают определенного внимания, что наши друзья пишут неинтересные вещи, что у них нет высоких и искренних мыслей. Наоборот, есть и настоящая искренность, и магия лирического настроения, и чистота мечтаний, и хороший литературный вкус.
     Конечно, до высоких образцов классики нашим авторам еще далеко, но все они развиваются, учатся, стремятся найти свой стиль и своего читателя. Об этом свидетельствуют публикации нашего альманаха «Літаратурны экватар», который издается в клубе почти с самого начала его существования. Шеф-редактор альманаха Инга Винарская, профессиональная поэтесса и переводчица, отдает много сил и энергии, чтобы альманах выходил литературно насыщенным, богатым на восприятие новых произведений авторов, хорошо оформленным художественно. Можно констатировать, что в альманахе «Літаратурны экватар» печатаются самые лучшие произведения участников нашего клуба, отбор идет серьезный, редактура произведений находится на уровне самых требовательных изданий. И эти произведения, уважаемые друзья, вы можете прочитать. Стоит отметить, что под редакцией Инги Винарской вышел целый ряд книг членов литературного клуба «Экватор», а это содержательные книги поэзии, прозы, документальные книги, и все они – тоже часть работы нашего клуба. Выход каждой книги сопровождается презентациями, информацию про которые мы тоже размещаем на страницах сайта.
     Сегодня читатель живет, и достаточно комфортно, на просторах интернета, поэтому и возникла идея создания этого сайта, а принадлежит она нашему другу, профессиональному поэту Евгению Вермуту. Однажды на заседании нашего клуба он озвучил мне свое предложение, что надо нашему клубу сделать собственный сайт. И я, не раздумывая, поддержал эту мысль, потому что многие наши поэты и прозаики давно размещают свои вещи на разных форумах и сайтах. Наш сайт создан для того, чтобы мы все вместе могли быть на одной площадке, как во время проведения заседаний или выступлений, и это очень хорошо. Искреннее спасибо Евгению и его помощникам за сделанную работу, потому что сайт клуба уже достаточно насыщен и у него действительно профессиональный уровень.
     Создавался сайт постепенно и через некоторое время доказал свою жизнеспособность и привлекательность. Теперь от наших авторов требуется достаточно ясно и разумно размещать свои произведения хорошего качества, чтобы было чем удивить мир. На нашем сайте мы предлагаем целую гамму информационных и творческих страниц, где о каждом авторе можно узнать больше, где есть все возможности проанализировать произведения и оставить свои впечатления. Поскольку наши авторы пишут на белорусском и русском языке, то и аудитория сайта очень широкая. Чувствуя ответственность, в первую очередь, за развитие национальной белорусской литературы, мы будем стремиться развивать свой родной язык, литературу, популяризировать их больше и шире, чтобы люди понимали, что Беларусь имеет свою свободную литературу, что страна живет и как творческий организм тоже, что у нее есть свой высокий дух и неповторимый интеллект. Ведь нередко литераторы, поэты и писатели являются носителями тех идей и мыслей, что ведут общество вперед – к прогрессу и лучшей доле. Произведения членов клуба должны способствовать тому, чтобы в нашей стране творческие люди и весь народ могли бы «людьми зваться», как писал когда-то наш всемирно известный классик Янка Купала. Это мечта, но прекрасная и высокая мечта, и мы должны к ней идти.
     В добавок надо отметить, что литературный клуб «Экватор» прежде всего базируется на принципах демократизма, где каждому автору предоставлено право выбирать язык написания своих произведений: русскоязычные произведения находятся на той же параллели, что и белорусскоязычные. Поскольку для каждого «экваторца» важно писать правдиво, максимально приближенно к реальности бытия и очень искренно. Поэтому, уважаемые друзья, у вас есть уникальная возможность вынырнуть на той параллели творческого процесса, где существует полное уважение к каждому автору и такое же уважение к каждому читателю. Со своей стороны, мы просим быть толерантными к нашим авторам, потому что оскорбления и ругань ни к чему хорошему не ведут.
     В завершении хотел бы пожелать и нашим авторам, и нашим читателям хороших впечатлений от посещения нашего сайта, чтобы каждый из нас получал эстетическое удовольствие, воспитывая хороший художественный вкус, и имел право выбора, ясного и качественного выбора настоящих произведений. Успехов и удачи всем!

Руководитель литературного клуба «Экватор»
Вячеслав Корбут

Скачать все номера альманаха «Літаратурны экватар» в формате PDF

Мы в соц.сетях

Facebook

В Контакте

 
 • Композиция-1
 • Композиция-2
 • Композиция-3
 • Композиция-4
 • Композиция-5
 • Композиция-6
 • Композиция-7
 • Композиция-8
 • Композиция-9
 • Композиция-10
 • Композиция-11
 • Композиция-12
 • Композиция-13
 • Композиция-14
 • Композиция-15
 • Композиция-16
 • Композиция-17
 • Композиция-18
 • Композиция-19
 • Композиция-20
     
Экватор в прессе    
Центр океанографии "Открытый океан"   Белорусская военная газета от 07.02.2012г.
Белорусская военная газета от 12.04.2012г.   Русь молодая (встреча в Российском центре науки и культуры в Минске) 23.12.2013г.
Белорусская военная газета от 26.01.2013г.   Белорусская военная газета, 22.05.2013г.
Белорусская военная газета от 17.01.2015г.   Белорусская военная газета, 16.01.2015г.
Белорусская военная газета от 14.08.2015г.   Белорусская военная газета от 15.09.2015г.
Белорусская военная газета от 21.01.2016г.   Белорусская военная газета от 28.04.2016г.
Белорусская военная газета от 08.09.2016г.   Белорусская военная газета от 29.10.2016г.
Газета “НАША СЛОВА” № 51 ад 21 снежня 2016 г.   Газета “НАША СЛОВА” № 48 ад 29.11.2017 г.

НОВОСТИ * НОВОСТИ * НОВОСТИ * НОВОСТИ * НОВОСТИ * НОВОСТИ * НОВОСТИ * НОВОСТИ

1 2 3 4 5 6 »

Анонс Международного Творческого конкурса «Мой Аленький цветочек»

... Читать дальше »

Категория: Новости | Просмотров: 101 | Добавил: Vermut | Дата: 18.01.2018 | Комментарии (0)

     Дорогие товарищи!

... Читать дальше »

Категория: Новости | Просмотров: 87 | Добавил: Vermut | Дата: 29.12.2017 | Комментарии (1)

     Поздравляем всех участников минского литературного клуба "Экватор", а также настоящих любителей поэзии и прозы!
Только что вышел очередной, уже шестой, н ... Читать дальше »

Категория: Новости | Просмотров: 151 | Добавил: Vermut | Дата: 07.11.2017 | Комментарии (0)

     Напэўна, бываюць у жыцці такія дні, якія, нібыта яркія светавыя плямы, застаюцца ў памяці надоўга, калі не сказаць, – назаўжды. Менавіта такім стаў, ва ўсялякім разе для мяне, дзень 23 ліпеня 2017 года. П ... Читать дальше »

Категория: Новости | Просмотров: 98 | Добавил: Vermut | Дата: 21.08.2017 | Комментарии (0)

верх